Dr. Stephen C. Schimpff

On Time: Dec. 16, 2012Kai Jackson spoke with Dr. Stephen C. Schimpff on health care delivery and to Anirban Basu on foreclosures.