Dr. Stephen C. Schimpff

On Time: Dec. 16, 2012

Kai Jackson spoke with Dr. Stephen C. Schimpff on health care delivery and to Anirban Basu on foreclosures.

12/16/2012