On Time: November 18, 2012 Part 1

Kai Jackson spoke with Doug Lent.