On Time: February 3, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Myxolydia Tyler and Shawn Hamilton.