On Time: April 21, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Kim Denis and Darrell Luzzo.