On Time: June 23, 2013 Part 3

Kai Jackson spoke with Marcia Boyle.