On Time: July 7, 2013 Part 3

Kai Jackson spoke with John Racanelli.