On Time: August 4, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Craig Lewis.