On Time: August 11, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Julia Marciari-Alexander.