On Time: August 18, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Allison Leotta.