On Time: September 15, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Tom Bonderenko.