On Time: September 22, 2013 Part 3

Kai Jackson spoke with Wendy Goldband.