On Time: October 6, 2013 Part 3

Kai Jackson spoke with Randi Vega and Kristen Harbeson.