On Time: December 29, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Pam Trombero.