On Time: December 29, 2013 Part 4

Kai Jackson says goodbye.