Kai Jackson spoke with Sally Dworak-Fisher, Jason Perkins-Cohen and Kristen Hileman.