Monica Copeland

On Time: March 27, 2011

Kai Jackson spoke with Matthew Hill and Nokomis Johns (segment one), Gary Martin and Monica Copeland (segment two) and Alexis Adams and Rohan Goswami (segment three).

03/27/2011

On Time: January 2, 2011

Kai Jackson spoke with Gerald Ross, Sara Johnson and Monica Copeland and Vincent Smith

01/02/2011