On Time: May 20, 2012 Part 3

Kai Jackson spoke with Michele Waxman Johnson.