On Time: January 13, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Joseph DeMattos, Jr.