On Time: June 23, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Richard F. Compton.