On Time: September 22, 2013 Part 2

Kai Jackson spoke with Jason Odell Williams.