On Time: December 1, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Elaine Eff.