On Time: December 15, 2013 Part 3

Kai Jackson spoke with JB Hanson.