On Time: December 22, 2013 Part 1

Kai Jackson spoke with Diana Morris.